Thi công sửa chữa nhà với khoảng trống đặc biệt ở giữa