Thi Công Sửa Nhà Lê Hữu Kiều, Bình Trưng Tây, Quận 2