Sửa chữa văn phòng nhà ở không đạt chuẩn chiều cao